การใช้ Wiki


Wiki เป็น platform สำหรับใช้สร้างหน้าเว็บ ร่วมกันได้ มีหลักการง่าย ๆ ดังนี้

 • เขียนข้อความและบันทึกไว้
 • เมื่ออีกคนหนึ่งมาอ่านข้อความและทำการแก้ไขเพิ่มเติม เขาเลือก "Edit" และใส่สิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงลงไป
 • จากนั้นก็บันทึก(save) ไว้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ จะสามารถเห็นกันได้ทุกคน


ใช้่ wiki จะทำให้เพิ่มหน้าใหม่ หรือ link ใหม่เข้าได้ง่าย

 • link สร้างด้วย WikiWord คือในหนึ่งคำประกอบด้วย ตัวอักษรตัวใหญ่สองตัว (two capital letters) ถ้ามีหน้าที่ชื่อนั้นอยู่แล้ว ระบบก็จะทำ link ให้อัตโนมัติ ถ้าชื่อหน้าไม่ถูกหรือไม่มีอยู่ ก็จะมีเครื่องหมายคำถามมาแทน
 • ให้คลิ๊กที่ เครื่องหมายคำถาม ระบบจะสร้างหน้าเปล่าให้พร้อมสำหรับใส่ข้อมูลWiki formatting rules รูปแบบของ Wiki

Paragraphs

 • แบ่งออกเป็นตอนได้โดยเคาะเว้นบรรทัด
 • จบบรรทัดโดยใส่เครื่องหมาย %%%
 • ถ้าเว้นช่องว่างระหว่างเนื้อหา จะเป็นการ ย่อหน้า หรือเว้นวรรคเข้าไป

!! Headlines หัวข้อ

 • ใช้่เครื่องหมายตกใจ ! หนึ่งอันที่หน้าบรรทัดเพื่อสร้างหัวข้อย่อย
 • !! สองอันสำหรับหัวข้อกลาง ๆ
 • !!! สามอันสำหรับหัวข้อใหญ่

Text style

 • การสร้างอักษรตัวเอียง ให้ใ่ส่ไว้ระหว่างเครื่องหมาย '' นี้ (จะทำให้เห็นอักษรตัวเอน)
 • การทำอักษรตัวหนา (bold) ด้วยเครื่องหมาย underscores __ สองอันติดกัน หรือใส่ตัวอักษรไว้ระหว่างเครื่องหมายดอกจันสองดอก **
 • การสร้างตัวอักษร ตัวใหญ่ ใส่ตัวอักษรไว้ระหว่าง hash characters # #
 • การสร้าง ตัวอักษรเล็กลง โดยใช้เครื่องหมา "ตัวเล็ก"
 • การสร้างตัวอักษรที่เหมือนตัวพิมพ์ดีด ใส่ตัวอักษรไว้ระหว่างเครื่องหมายเท่ากับสองอัน ==

Lists

 • การสร้าง lists ให้ใส่เครื่องหมายดอกจันไว้ตอนต้นของบรรทัด
 • lists แบบตัวเลข (numerated) ให้ใชเครื่องหมาย #
  1. สามารถสร้าง sublists ได้
  2. ด้วยการใส่ *และ # ไว้ที่ตอนต้นของบรรทัด

HyperLinks

 • สร้าง hyper link โดยการใส่ WikiWord ไว้ที่เนื้อความ
 • ในบางกรณีที่ไม่สามารถใช้ Wikiwordไ้ด้ ให้ใส่บางคำไว้ที่ใน [square brackets] เพื่อสร้าง HyperLink ที่หน้า WikiWikiWeb
 • ถ้าใส่ internet address ถูกต้อง text นั้นจะเปลี่ยนเป็น link ให้โดยอัตโนมัติ
 • ใส่ www address หรือ WikiLink ไว้ในเครื่องหมาย [ www address] และใส่ชื่อไว้ในระหว่างเครื่องหมายคำพูด หรือ หลัง ตัวอักษรนี้ "|" ตามตัวอย่างข้างล่าง
  • [title | http://example.com]
  • [WikiWord "title"] or ["title for" WikiLink]
 • ให้ใส่เครื่องหมายตกใจ ! ไ้ว้ข้างหน้า ถ้าไม่ต้องการทำให้ WikiWord หรือ http://www-address (or [ อะไรก็ตาม] ที่อยู่ในวงเล็บ ) กลายเป็น HyperLink ตามตัวอย่างข้างล่าง
  • !NoHyperLink, ~NoHyperLink
  • ![no hyperlink], !http://nolink.org/

Tables with |

| แนบ | ไฟล์หรือเนื้อหาที่ต้องการโดยใช้ตัวอักษร |
| เพื่อสร้าง | โครงของตาราง |
| เบราเซอร์ จะไมแสองอ่านช่องที่หายไป |

ให้เว้นบรรทัดหนึ่งบรรทัดก่อนตำแหน่งที่จะสร้างตาราง และหลังหนึ่งบรรทัด เพื่อให้เห็นได้ชัดจากเนื้อความอื่น ๆ

Pictures รูปภาพ

 • การแปะรูปภาพลงในหน้าเว็บ ต้องใส่ www-addresss ในวงเล็บ ดังตัวอย่าง [http://www.example.com/pics/image.png]
 • หรือสามารถใช้ฟังก์ชั่นสำหรับอัพโหลดรูปภาพ

ท่านสามารถดูวิธีการใช้ Wiki mark- up เพิ่มเติมได้ที่ Erfurt Wiki Homepage

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English

Free Web Hosting