Strip Pages การถอดหน้าออก

ฟังก์ชั่นนี้จะทำการล้างหน้าที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าทุกหน้าที่เก็บไว้ใน database และจะเก็บเฉพาะหน้าที่เป็นเวอร์ั่ชั่นใหม่ล่าสุดเท่านั้น

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English

Free Web Hosting