การให้สิทธิเพื่อดึงข้อมูลกลับคืน

ต้องแก้ไขค่า string (คุณใช้เครื่องหมาย * หรือ regexได้) ทางที่ดีที่สุดคือใส่ค่า IP address หรือ ชื่อโฮสต์ของผู้ที่บุกรุก เข้าไปโดยตรงเพื่อใช้ป้์องกัน

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English

Free Web Hosting