บทคัดย่อ

บทคัดย่อคือคำบรรยายสั้นๆ ของแหล่งข้อมูลอาจนับเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้น (metadata)

สำหรับข้อมูลบางแหล่งที่แสดงตัวเลือกหลายตัวเลือก บทสรุปจะพิมพ์แสดงติดกับแหล่งข้อมูล หรือไม่เช่นนั้น อาจปรากฏอยู่บนหน้าดัชนีบอกแหล่งข้อมูล ซึ่งทำให้ผู้เรียนหาแหล่งข้อมูลได้ง่ายขึ้น

ไม่จำเป็นต้องเขียนบรรยายให้มากเกินไป หรือไม่ควรรวมเอาแหล่งข้อมูลเข้ามาด้วย

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English

Free Web Hosting