Force Group Mode

ถ้าตั้งค่าการบังคับ "Group Mode" ไว้ จะมีผลบังคับใช้กับทั้งกลุ่ม และ การตั้งค่า "Individual group" ที่ตั้งไว้ก่อนจะไม่ทำงาน

การตั้งค่าบังคับ Group Mode มีประโยชน์สำหรับการสร้างรายวิชาให้กับคนเฉพาะกลุ่ม

หน้าแรกของไฟล์ช่วยเหลือทั้งหมด
Show this help in language: English

Free Web Hosting